College onderzoekt mogelijkheid onderwijscampus voortgezet onderwijs

Het Lelystadse college van Burgemeester en Wethouders wil samen met de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) gaan onderzoeken of het mogelijk is een onderwijscampus te realiseren voor het voortgezet onderwijs in Lelystad. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie die de gemeenteraad hierover op 31 mei heeft aangenomen.

Op deze onderwijscampus wordt in een kleinschalige leeromgeving het huidige voortgezet onderwijs, te weten het VMBO en HAVO/VWO, op één terrein gesitueerd. In het najaar moet duidelijk worden of een dergelijke campus haalbaar is.

Kwaliteitsslag

De Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) is al enige tijd bezig met een kwaliteitsslag in haar onderwijs. Om dit te realiseren wil ze een vmbo-cluster en een havo/vwo-cluster realiseren om zodoende stabiliteit, continuïteit en kwaliteit van het voortgezet onderwijs (VO) te kunnen blijven garanderen. Door deze clustering wordt het mogelijk om een breder aanbod van vakken en afdelingen, meer onderwijs op maat en betere doorstroommogelijkheden aan te bieden. De voorgestelde clusters hebben wel gevolgen voor de huisvesting. SVOL wil beide onderwijsclusters op twee van de huidige locaties huisvesten en één locatie afstoten. Uit onderzoeken is gebleken dat de kosten voor aanpassing en renovatie van de huisvesting van de twee huidige locaties vergelijkbaar zijn met de kosten voor nieuwbouw voor beide onderwijsclusters.

Nieuwbouw

In de afgelopen periode hebben het college en de SVOL de gemeenteraad geïnformeerd over diverse huisvestingsvarianten. In deze overleggen is naar voren gekomen dat nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie, mits de kosten min of meer vergelijkbaar zijn. Daarnaast biedt een campusmodel veel voordelen ten opzichte van het op meerdere locaties huisvesten van de clusters vmbo en havo/vwo. Wel is er zorg over de financiële consequenties. Het college wil daarom de komende periode twee scenario’s uitwerken. Een van de scenario’s gaat over nieuwbouw binnen een campusmodel, waarbij er gekeken wordt naar meerdere locaties. Bij het andere scenario is het in 2013 gereserveerde budget leidend en wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk resultaat op functioneel, technisch en onderwijskundig gebied. De uitwerking van deze scenario’s vindt de komende periode in nauwe samenwerking met de SVOL plaats.

Locatie en kosten

Naast de betekenis voor het onderwijs wordt ook gekeken naar ruimtelijke en financiële aspecten. Wat is de beste locatie voor een dergelijke campus? Wat betekent dit voor de infrastructuur? Welke kosten zijn ermee gemoeid? Op welke wijze kunnen de kosten gedekt worden? Deze en andere vragen worden de komende periode beantwoord. Het college legt in het najaar een voorstel voor aan de raad over de huisvesting van de SVOL, inclusief de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting.

 

Bron: Lelystad.nl

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl