Belangrijke documenten

Anti-pestprotocol

Met het anti-pestprotocol verklaart Porteum dat pestgedrag dat binnen de school wordt waargenomen of waar de school mee wordt geconfronteerd, niet geaccepteerd wordt en dat zij dit zal aanpakken door een vooraf bepaalde procedure.

Coördinatoren:
Porteum Lyceum – Erna Grootjen – e.grootjen@porteum.nl
Porteum College – Anneke Baaij – a.baaij@porteum.nl

Hier vindt u het protocol.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Beroepskrachten die werken met jongeren, zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

Hier vindt u onze meldcode.

Beleid gezonde schoolkantine

Porteum beschikt over een omgeving waar gezond eten aanwezig is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.

Hier vindt u ons beleid over een gezonde schoolkantine.

CAO VO

De collectie arbeidsovereenkomst voor het onderwijs vindt u hier.

Convenant Veiligheid

De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad hebben samen met het bestuur van de gemeente Lelystad, de regiopolitie Flevoland en het Openbaar Ministerie eenduidige en sluitende afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme, crimineel gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om school. Deze overeenkomst ligt op de administratie van de school ter inzage. De scholen houden zich op grond van de overeenkomst het recht voor om samen met de politie kluisjescontroles toe te passen.
Het convenant vindt u hier.

Informatieverstrekking aan ouders
In dit protocol beschrijven wij de manier waarop wij ouders informatie verstrekken en hoe wij omgaan met situaties waarin ouders gescheiden zijn.

Integriteitscode

Besluit – gelet op richtlijn 9 van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 4 juni 2015 – tot vaststelling van deze “Integriteitscode”.

Jaarverslagen

Jaarverslagen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad vindt u hier.

Klachtenregeling

Bij een organisatie als de SVOL gaat er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ook wel eens iets niet goed.
Er is een klachtenregeling ontwikkeld om op een uniforme manier klachten te registreren en af te handelen. Deze klachtenregeling vindt u hier.

Klokkenluidersregeling

De regeling betreffende het omgaan met een ernstig vermoeden van een misstand vindt u hier.

Notitie aansprakelijkheid

Afspraken over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden tijdens activiteiten voor de scholen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad vindt u hier.

Managementstatuut

Het managementstatuut vindt u hier.

Schoolondersteuningsprofiel Porteum

De scholen van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad willen dat iedere leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Centraal daarbij staat de vraag: “Wat heeft een leerling nodig?”. Het denken en handelen vanuit mogelijkheden is leidend.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin beschreven staat welke ondersteuning de school biedt en hoe dat is ingevuld, georganiseerd en uitgevoerd.

U vindt het schoolondersteuningsprofiel hier.

Ondersteuningsvisie Porteum
Elke school in Nederland is verplicht beleid te hebben en te voeren rond passend Onderwijs. Bij de ontwikkeling van Porteum is dit niet anders. In dit document worden de uitgangspunten en kaders waarbinnen passend onderwijs op Porteum vorm krijgt neergezet.
De ondersteuningsvisie vindt u hier.

Overstapsregeling

Over het wisselen van school binnen de SVOL. De regeling vindt u hier.

Professioneel Statuut

Het professioneel statuut van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs vindt u hier.

Reglement nevenfunctie(s) bestuurder

Het reglement criteria nevenfunctie(s) bestuurder vindt u hier.

Reglement Raad van Toezicht

Dit reglement vindt u hier.

Statuten

De statuten van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad vindt u hier.

Veiligheidsplan

Een veilige school maak je samen, in de dagelijkse praktijk. Sociale en fysieke veiligheid moet daarbij een steeds aanwezig aandachtspunt zijn in alle werkprocessen in de school; in schoolontwikkeling, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, professionaliseringsbeleid, het curriculum, enzovoort. Het hebben van een veiligheidsplan is geen doel op zich. Het veiligheidsplan is een middel om een veilige school te creëren.

Het veiligheidsplan dat nu voorligt bevat naast wettelijke elementen die onderdeel zijn van een veiligheidsplan ook een verdere Porteum eigen invulling.

Klik hier voor het veiligheidsplan.

Vlaggenprotocol

Het vlaggenprotocol van Porteum is opgesteld om een uniforme en respectvolle behandeling van vlaggen tijdens officiële gelegenheden en in het dagelijks gebruik binnen onze onderwijsinstellingen te waarborgen. Het protocol dient als richtlijn voor het correct hijsen, tonen en neerhalen van de Nederlandse nationale vlag, de vlag van Flevoland, de LGBTQ- vlag, en eventuele andere vlaggen die de diversiteit en inclusiviteit van onze gemeenschap vertegenwoordigen.

Klik hier voor het vlaggenprotocol.

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl