GMR akkoord met plannen voor de toekomst

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) heeft donderdag 10 maart ingestemd met de verdere uitwerking van de twee onderwijsclusters, één cluster vmbo en één cluster havo/vwo en de manier waarop aan identiteit in deze clusters invulling wordt gegeven.
Dit is een belangrijke volgende stap in het traject naar een nieuw, verbeterd en toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Lelystad. Formeel is er nu instemming op deze verdere invulling van de twee clusters.

 

In maart 2015 stemde de GMR al in met de overstap van de drie huidige scholen naar de twee clusters. Nu kan ook een verdere invulling, mede vormgegeven door medewerkers, ouders en leerlingen, op goedkeuring rekenen.
De GMR vertegenwoordigt de medewerkers, ouders en leerlingen van de SVOL.

 

Bestuurder Barry Lommen is blij met deze formele instemming.

“In de afgelopen maanden hebben we al veel steunbetuigingen ontvangen, zowel intern als van mensen van buiten onze organisatie. Wij zijn er klaar voor om ons onderwijs een boost te geven.”

 

Met het college van burgemeester en wethouders en de Lelystadse gemeenteraad is ook al gesproken over de plannen.
“Uit de gesprekken met onze volksvertegenwoordigers bleek in het algemeen veel enthousiasme. Vooral ook omdat we er allemaal van overtuigd zijn dat deze plannen niet alleen goed zijn voor het voortgezet onderwijs, maar ook een belangrijke rol kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van Lelystad,” aldus de bestuurder.

 

De SVOL besloot tot een verandering van de onderwijsstructuur om de kwaliteit van het onderwijs verder te kunnen verbeteren en meer keuzes te kunnen realiseren voor leerlingen en medewerkers.

Ook wilde de SVOL werken aan een betere aansluiting op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, zorgen voor een goede inbedding van passend onderwijs en de krachten bundelen die nu verspreid zijn over drie brede scholengemeenschappen (ISG Arcus, SG De Rietlanden en SGL).

 

“De wisselende populariteit van de drie huidige scholen brengt de continuïteit in gevaar. Laat staan dat je het over verbeteringen op de lange termijn kunt hebben. De nieuwe plannen geven ons ruimte om te ontwikkelen. De maatschappij staat niet stil. Het onderwijs moet altijd in ontwikkeling blijven en dus in verbinding blijven met de wereld om ons heen,” zegt Barry Lommen.

 

De plannen voor de toekomst voorzien onder andere in een cluster vmbo, waarin alle relevante beroepsprofielen worden aangeboden, een beroepencampus waarbij nauw wordt samengewerkt met het primair onderwijs en mbo en een stevige inzet op loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.
Dit cluster vmbo heeft als doel voor elke leerling een goede leerroute te bieden. Dit betekent meer maatwerk en leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.

 

Het vmbo-cluster zal samenwerken met het regionale bedrijfsleven.
Het cluster havo/vwo zal worden opgebouwd uit vijf kleinschalige deelscholen die thematisch worden ingericht. Deze interdisciplinaire thema’s bieden een verrijking op het reguliere lesaanbod. Een verrijking die passend is bij de behoefte, talenten en affiniteit van de leerling.
Het havo/vwo-cluster werkt nauw samen met het primair onderwijs en het vervolgonderwijs en biedt een beroepsoriënterende havo en een echt wetenschappelijk voorbereidend vwo.

 

De werkgroep Identiteit heeft gewerkt aan een advies dat identiteit (in brede betekenis) een plek geeft in de twee nieuwe onderwijsclusters onder meer door het invoeren van het leergebied mensvorming. Hieronder vallen onder andere aandacht voor religie, zingevingsvraagstukken, sociale vaardigheden en burgerschapskunde.
Ook dit advies kreeg de instemming van de GMR van de SVOL.

 

Nu alle plannen de instemming hebben gekregen gaan (nieuwe) werkgroepen werken aan een meer gedetailleerde invulling.

SVOL

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl