Mijlpaal: College stelt nieuwbouw campus Voortgezet Onderwijs voor

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad stelt aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor vervangende energieneutrale nieuwbouw voor de huisvesting van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). Tevens wordt voorgesteld om te kiezen voor het realiseren van een campus op de locatie De Rietlanden/Campuszone Noord. Met deze investering is een bedrag van € 55,5 miljoen gemoeid. Dit bedrag past binnen de begroting voor onderwijshuisvesting. De SVOL legt een voorstel voor aan de GMR om hieraan een jaarlijkse bijdrage te leveren, waarmee in totaal circa € 7,5 miljoen aan investering gemoeid is.

 

Still van de locatie. Bron: Omroep Flevoland.

Randvoorwaarden huisvesting

Het college stelt een aantal belangrijke randvoorwaarden aan de huisvesting. Zo moet de huisvesting een kleinschalige, veilige leer- en werkomgeving bieden en een goede doorstroming van leerlingen tussen en naar andere leerroutes mogelijk maken. De huisvesting is daarnaast toekomstgericht, omdat het duurzaam en flexibel aanpasbaar is en financieel gezond te exploiteren.

Realisatie van gedragen onderwijsmodel

Met deze voorgestelde keuze wordt het voor de SVOL mogelijk om het gedragen onderwijsmodel vorm te geven. De SVOL is al enige tijd bezig met een kwaliteitsslag in haar onderwijs. Hiervoor wil ze een vmbo-cluster en een havo/vwo-cluster realiseren om stabiliteit, continuïteit en kwaliteit van het voortgezet onderwijs (VO) te kunnen blijven garanderen. Door deze clustering wordt het mogelijk om een breder aanbod van vakken en afdelingen, meer onderwijs op maat en betere doorstroommogelijkheden aan te bieden. Met de instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van de SVOL voor de onderwijsvisie wordt voldaan aan een belangrijke gemeentelijke randvoorwaarde, namelijk draagvlak voor de onderwijsvernieuwing in het voortgezet onderwijs. Tevens is door de voorgestelde bundeling van onderwijssoorten sprake van een versterking van het onderwijs (de huidige versnippering wordt opgeheven), eveneens een belangrijke voorwaarde die de gemeente heeft gesteld in 2013.

Belangrijke voordelen nieuwbouw

In de afgelopen periode hebben het college en de SVOL de gemeenteraad geïnformeerd over diverse huisvestingsvarianten. Hierbij is in eerste instantie gekeken naar inpassing van het onderwijsmodel in de bestaande schoolgebouwen. Uitkomsten hiervan zijn dat de huidige gebouwen niet goed aansluiten bij het onderwijsmodel en dat ze alleen met hoge renovatie- en aanpassingskosten geschikt kunnen worden gemaakt. De nieuwbouwkosten zijn ongeveer vergelijkbaar met het scenario waarin twee bestaande gebouwen worden gerenoveerd en aangepast. Met nieuwbouw worden ook belangrijke voordelen gehaald op het gebied van duurzaamheid en het binnenklimaat op de school. Voordelen van nieuwbouw zijn ook dat afhankelijk van de locatiekeuze er geen tijdelijke huisvesting nodig is en dat de voordelen in de exploitatie groter zijn, bijvoorbeeld omdat er minder energie wordt gebruikt en het onderwijs efficiënter kan worden ingericht. Daarmee wordt voldaan aan een derde belangrijke gemeentelijke voorwaarde uit de besluitvorming, namelijk dat de vernieuwing van de huisvesting moet leiden tot optimalisering van de exploitatie.

Scenarioanalyse

In de overleggen is tevens naar voren gekomen dat een campusmodel veel voordelen biedt ten opzichte van het op meerdere locaties huisvesten van de clusters vmbo en havo/vwo. Ter uitvoering van de motie van de raad heeft het college samen met de SVOL onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het realiseren van een onderwijscampus. In de scenariostudie zijn de drie locaties onderzocht op diverse aspecten, waaronder onderwijskundige en organisatorische functionaliteit, de aanwezigheid van sportvoorzieningen, locatieaspecten (bestemmingsplan, ruimtelijke beperkingen, inpassing), verkeersaspecten (bereikbaarheid, parkeren), financiën en overige aspecten. De locatie Campuszone Noord/De Rietlanden scoort het beste vanwege de onderwijskundige en organisatorische functionaliteit, de ruimtelijke mogelijkheden, de aanwezigheid van (nieuwe) sportvoorzieningen, de bereikbaarheid en mogelijkheden voor het scheiden van verkeerstromen, het voorkomen van tijdelijke huisvestingskosten en de mogelijkheden voor een efficiënt bouwproces. Dit zijn belangrijke voordelen van deze locatie ten opzichte van de andere twee onderzochte locaties SGL/’t Kofschip en ISG Arcus/Stadshart.

Investering past binnen de begrotingsruimte voor onderwijshuisvesting

Het college heeft ook onderzocht of de jaarlijkse lasten in verband met de investering passen binnen de gemeentebegroting. De conclusie is dat ook het benodigde aanvullende budget voor een investering van € 55,5 miljoen meerjarig financieel afgedekt kan worden binnen het totaal aan kapitaallasten onderwijshuisvesting. Een deel van de jaarlijkse lasten wordt gedekt met een jaarlijkse bijdrage van de SVOL van € 250.000,-. Hiermee kan circa € 7,5 miljoen van de totale investering worden gedekt. Het voorstel over de jaarlijkse bijdrage wordt voor advies voorgelegd aan de GMR. Met de keuze voor vervangende nieuwbouw voor de SVOL blijft er voldoende ruimte voor toekomstige investeringen in het primair en speciaal onderwijs.

Verdere uitwerking in bouwkundig ontwerp

Het college werkt de komende tijd het huisvestingsconcept met de verschillende voorwaarden die daaraan worden gesteld verder uit in een bouwkundig ontwerp. Daarnaast wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld met betrekking tot de locatie De Rietlanden/Campuszone Noord. Over deze uitwerkingen wordt de raad geïnformeerd.

 

Bron: Gemeente Lelystad

< Ga terug


Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl