De toekomst van ons onderwijs

Onze plannen voor de toekomst

Om leerlingen goed onderwijs te bieden en tegelijk met een breed aanbod van relevante keuzes te bieden, gaan we in augustus 2021 starten met twee onderwijsclusters: een cluster vmbo en een cluster havo/vwo. Deze clusters zijn te vinden op een nieuw te realiseren scholencampus, bestaande uit zeven op een wijds en groen terrein.

Een cluster is in dit geval een plek waar verschillend onderwijsaanbod te vinden is.
Binnen deze clusters kiezen leerlingen (en hun ouders) voor een type onderwijs of een richting die het beste past.
Kleinschaligheid en veiligheid staan bij beide clusters voorop. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag op de inrichting en vormgeving van de clusters.
Belangrijke uitgangspunten zullen zijn:

  • Beide clusters zullen in sterke verbinding moeten staan met de eigen regio door duurzame samenwerkingen aan te gaan met primair- en vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, culturele organisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente etc.,
  • Beide clusters moeten volop ruimte bieden voor innovatie en ontwikkeling voor iedereen die onderdeel uitmaakt van de organisatie,
  • Er moeten goede mogelijkheden gecreëerd worden voor doorlopende leerlijnen binnen de scholen, tussen de scholen en met het vervolgonderwijs. Een voorbeeld hiervan is goede mogelijkheden creëren voor leerlingen in het vmbo-tl om door te stromen naar het havo/vwo-cluster,
  • Meer keuzes voor leerlingen maken het mogelijk om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de mogelijkheden en talenten van de individuele leerling,
  • De scholen vormen een veilige en prettige leeromgeving en zijn goed geoutilleerd.

Lees hier de volledige notitie uit september 2014: Contouren voor een toekomstbestendig en uitdagend voortgezet onderwijs in Lelystad

Waarom veranderen?
Een samenleving die constant en steeds sneller ontwikkelt en waar voortdurend verbindingen worden gelegd, vraagt om een andere aanpak van het onderwijs. Ook het onderwijs zal zich snel moeten kunnen ontwikkelen en in verbinding moeten staan met alle onderdelen van de samenleving.
In de huidige situatie zijn deze doelstellingen moeilijk te realiseren.

Het verspreiden van het totale aantal leerlingen over drie brede scholengemeenschappen heeft als gevolg dat het huidige voortgezet onderwijs:
– niet in staat is een relevant keuze-aanbod te realiseren,
– slechts een beperkt aantal vmbo-afdelingen kan aanbieden,
– combinatieklassen moet inrichten die onderwijskundig ongewenst zijn, omdat sommige groepen te klein zijn,
– aan docenten weinig ruimte kan bieden om echte onderwijsontwikkelingen vorm te geven,
– weinig innovatief wordt vormgegeven,
– door wisselende aantallen leerlingen per leerweg (als gevolg van de ‘concurrentie’ tussen de scholen) is de continuïteit van het aanbod in het geding,
– slecht in staat is duurzame samenwerkingen aan te gaan met partners in de regio, omdat deze partners nu samen moeten werken met drie verschillende scholen,
– een kwaliteit levert die onder druk staat en wisselend is.

Daar komt nog bij dat er praktische bezwaren zijn aan de huidige structuur:

– De verouderde gebouwen hebben te maken met veel onderhoud en op sommige plekken een overcapaciteit, zodat er relatief veel geld wordt uitgegeven aan huisvesting,
– De inzet van de financiële middelen is weinig efficiënt door versnippering. Dit leidt tot een krappe budgettering voor het onderwijs.

Kortom: tijd om alles kritisch tegen het licht te houden en na te denken over een manier om het onderwijs te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst.

De huidige stand van zaken

De keuze voor twee onderwijsclusters heeft de instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de SVOL.
Medewerkers, leerlingen en ouders werkten in drie werkgroepen (vmbo, havo/vwo en identiteit) aan een verdere invulling. Dit heeft geleid tot een advies aan de bestuurder met betrekking tot een pedagogisch/didactisch ontwerp van de twee onderwijsclusters en het vormgeven aan het begrip identiteit binnen de twee clusters.

Alle drie de adviesnota’s zijn door bestuurder en directieraad overgenomen en als voorgenomen besluit gepresenteerd aan de betrokkenen.

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Lelystad ingestemd met een nieuwe campus voor voortgezet onderwijs in Lelystad. Daar worden allebei de clusters gerealiseerd.
De campus komt achter de huidige SG De Rietlanden. Het doel is om augustus 2021 de deuren voor het eerst voor leerlingen te openen.

Op 9 januari 2018 is het ontwerp van de campus gepresenteerd.

In mei 2019 is gestart met de bouw van de campus.

De volledige adviesnota’s zijn hier in te zien.

Een korte animatie over de plannen is hier te bekijken.

Postadres: Postbus 2310, 8203 AH Lelystad - Telefoon: 0320 752 500 - E-mail: info@svol.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© SVOL 2015 - Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - Privacyverklaring
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl